За нас

Finex е независима финансова институция, създадена, за да предложи на своите клиенти професионално и конкурентно обслужване с пълна гама от финансови продукти и решения. Компанията покрива много широк диапазон от финансови услуги, включително посредничество, инвестиции, управление на индивидуални портфейли и корпоративни услуги, базирани  неизменно на най-съвременните технологични решения.

Членства и регулации

Инвестиционен посредник лицензиран за:

  • Брокерски операции с финансови инструменти
  • Управление на  индивидуален портфейл
  • Предоставяне на инвестиционни консултации;
  • Предлагане за първоначална продажба на финансови инструменти  IPO
  • Съхранение на клиентски активи;
  • Репо-сделки  с финансови инструменти;
  • Вливания, придобивания и преструктуриране на предприятия;    
  • Валутни сделки;  
  • Инвестиционни изследвания и финансови  анализи;

Депозитарни услуги

Ние осигуряваме сетълмента на сделките и поддържане на финансови инструменти за сметка на клиентите си, включително попечителска дейност (водене на финансови инструменти и на пари на клиенти в депозитарна институция) и свързаните с него услуги. Като член на Централен Депозитар, имаме директен достъп до регистъра и системата за сетълмент за български инструменти, листвани на Българската фондова борса и регистъра на безналичните акции в Централен Депозитар АД. Услугата се предоставя, чрез индивидуални сметки на  клиентите  към сметката на Файнекс в ЦД с идентификационен номер 10060.

Кореспондетска мрежа

SWIFT е глобална организация предоставяща услуги за финансовите институции, гарантирани съобщения за сделки и плащания и комуникация между тях. Както лицензирана финансова институция ние сме член на SWIFT с идентификационен номер – FINEXBG1

Защита на клиентските средства

Фондът за компенсиране на инвеститорите осигурява изплащане на компенсация на клиентите на инвестиционните посредници и техните клонове в приемащите държави в случаите, когато инвестиционният посредник не е в състояние да изпълни задълженията си към клиентите поради причини, пряко свързани с неговото финансово състояние.

Фондът изплаща компенсация на всеки клиент на инвестиционен посредник в размер на 90 на сто от стойността на вземането, но не повече от 40 000 лв.