Управление на активи

Звеното за управление на активи на инвестиционен посредник Файнекс предлага модерен подход за  инвестиране на свободните средства на своите клиенти на международните финансови пазари. На базата на опита на екипа посредникът предлага два инвестиционни подхода, които да отговорят на инвеститорските предпочитания.

Глобален Мулти Асет портфейл

Инвестиционна стратегия:

Глобалният Мулти Асет портфейл е широко диверсифицирана, тактически ориентирана инвестиционна стратегия, която чрез макро анализ на глобалните инвестиционни алтернативи подбира оптималната алокация постратегически класове активи. Процеса по конструиране на портфейла се базира на така наречения „Top-down” подход при който се подбират и включват в портфейла активите с най-голям потенциал за капиталова печалба.

Структура : Портфейла обичайно е изграден от не повече от 10 ETFs (‘Exchange-Traded Fund) измежду стратегическите класове активи – акции, облигации, борсови стоки, цветни метали, недвижими имоти и валути  при инвестиционен мандат- постигането на умерен ръст, едновременно инкорпорирайки защита от агресивна загуба на стойност.

Портфейл развити пазари

Портфолио Мениджър

Лицензиран инвестиционен консултант

office@finex.bg

Тел: +359 2 439 0218

Инвестиционна стратегия:

Инвестиционния портфейл ще бъде инвестиран  в акции на компании с голяма и средно голяма  пазарна капитализация и с потенциал за растеж над средното ниво за индустриите си. По дефиниция това са компании с лидерски позиции за съответния пазарен сегмент и с потенциал да генерират ръст на корпоративните печалби над средното ниво. Стратегията се фокусира върху бизнеси с високо ерудиран мениджмънт, безупречна репутация,  характеризиращи се със силни фундаментални показатели и демонстриращи стабилни финансови резултати. Инвестиционния подход отразява виждането ни, че акциите на компании със солидна фундаментална позиция, притежаващи устойчиви конкурентни предимства и опериращи в индустрии с позитивни перспективи за развитие, ще осигурят на инвеститорите отлична дългосрочна възвращаемост. Някои от компаниите в които стратегията ще алокира ресурс се характеризират и с висока дивидентна доходност, която се разглежда като второстепенна цел на инвестиционния мандат. Отклонения от предварително дефинирания инвестиционен мандат е възможен при обстоятелства при които Портфолио мениджъра счита пазарните рискове за необосновано високи. В тези случаи стратегическата алокация в теглата по класове активи може да бъде балансирана в полза на ниско рисковите активи. Продажба на активи от Портфейла се извършва, поради няколко причини между които контрол на риска, промяна във фундаменталната среда за пазарите в цялост или за конкретен актив. При анализа на потенциалните финансови активи за придобиване се използват, както собствени ресурси така и пазарните анализи и инвестиционни идеи на водещи институции от развити пазари.

Основни финансови условия

 

 

  • Инвестиционен мандат: капиталова печалба и контрол на риска в размер на до 20% капиталова загуба
  • Инвестиционен хоризонт:  средно-срочен към дългосрочен / от 3 до 5 години /
  • Минимална инвестиция: 10 000 EUR или еквивалент в BGN 
  • Възнаграждение – 1,5% годишна такса управление, удържана на тримесечие + 10% от нетния доход на годишна база
  • Разходите за транзакциите се калкулират според тарифата на ИП Файнекс ЕООД
Подход на управление
  • строго дисциплиниран подход при управление на риска и активите включени в портфейла
  • глобална диверсификация по страни, сектори, стилове и класове активи.
  • стратегията цели да капитализира инвестиционните възможности на глобалните фондови и стокови пазари.
  • стратегията цели да капитализира възвращаемостта при възходящи пазари и агресивно да ограничава риска при цикличните низходящи пазари
  • бърза ликвидност на вложените финансови средства
Как да стана клиент

 

 

Файнекс обслужва  своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращидейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази страници, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството. Файнекс обслужва клиенти единствено, след сключване на договор и извършването на оценка за подходящ услуга и категоризация на клиента.

За повече информация  - Общи условия приложими към договорите с клиентите. 

В случай на въпроси свързани относно процедурите по сключване на договор, откриване на сметка, условия за търговия и необходими документир, не се колебайе да се свържете с нас:


Уважаеми Клиенти,

Съгласно ЗПФИ, при извършване на услугите управление на портфейл и/или предоставяне на инвестиционни съвети, за да можем да действаме във Ваш най-добър интерес, ние сме задължени да изискаме от Вас информация за Вашите знания и опит относно търсените от Вас услуги, за финансовото Ви състояние, за инвестиционните Ви цели и способността Ви да понасяте загуби, включително за определяне на рисковия Ви профил и за допустимото Ваше приемливо равнище на риск (риск-толеранс).

Въз основа на предоставената от Вас информация ние ще извършим оценка за уместност, доколко поисканата от Вас инвестиционна услуга – управление на портфейл и/или предоставяне на инвестиционен съвет, е адекватна на инвестиционните Ви цели, финансови възможности, опит и познания, на допустимото за Вас равнище на риск и на способността Ви да понасяте загуби. Въпросникът се състои от 4 основни раздела:

РАЗДЕЛ 1 (Познания и Опит); РАЗДЕЛ 2 (Инвестиционни цели); РАЗДЕЛ 3 (Финансови възможности) и РАЗДЕЛ 4 (Способност за понасяне на загуби и допустимо равнище на риск).

и може да бъде изтеглен от тук

Въз основа на тази информация, инвестиционният посредник ще извърши задължителната оценка, съответстваща на изискванията на Чл. 78 от ЗПФИ и ще Ви уведоми персонално за резултата. Моля, имайте предвид, че при непредставяне на исканата информация ние нямаме право да Ви предоставим услугите инвестиционен съвет и/или управление на портфейл!

В случай, че Вие сте категоризиран вече като професионален клиент, в съответствие с раздел I от Приложение II към Директива 2014/65/ЕС (съответно – раздел I от Приложението към ЗПФИ), при предоставянето на услугата инвестиционен съвет, ние ще приемем, че Вие сте в състояние да разберете и да понесете финансово всички свързани инвестиционни рискове, съизмерими с Вашите инвестиционни цели.

ИП Файнекс ООД

 

Dear potential and current Clients,

Under MiFID II requirements, when the investment service provided is investment advice or portfolio management, the investment intermediary may only recommend investment products corresponding to your investor profile to ensure a product is suitable and appropriate for you. In other words, Finex must take into account the whole picture of your investor profile.

It becomes the investment firms’ responsibility to extract the requisite information from the client so that a suitable and appropriate recommendation can be made to the client. In this context, we have drawn up a questionnaire to determine the knowledge and experience in investment products, investment goals and horizon, financial constraints and whole financial situation of our clients. In addition, the questionnaire enables Finex to determine a client’s risk aversion and ability to bear losses.

Our questionnaire comprises 4 mandatory areas under which the information needs to be obtained:
Section 1. (The client’s Knowledge and Experience); Section 2. (The client’s Investment Objectives); Section 3. (The client’s Financial Situation); Section 4. (The client’s risk preferences, risk profile and risk tolerance, including level of expertise to make their own investment decisions, experience with respect to understanding investment risks and ability to bear losses).

NB: In case the investment intermediary does not receive sufficient information from the client on the above mentioned areas, it should not be allowed to recommend and/or provide the services investment advice and portfolio management to the client.

This suitability test enables Finex to ensure that the risk level of client’s portfolio corresponds to his risk profile. In general, the suitability requirements apply to both institutional as well as individual investors, but European Investment firms are entitled to assume that professional clients have the required knowledge and experience to understand the risks attached to the particular products or services for which they have been classified as a professional client.

Finex LTD