Захранване на сметка

За вноски по сметката си за търговия, можете да използвате един от следните начини: чрез банков превод, кредитна карта MasterCard или Visa, както и алтернативните онлайн системи за разплащания Skrill и Neteller.

Титуляр на банковата сметка задължително трябва да бъдете Вие. Преводи чрез трета страна към/от Вашата инвестиционна сметка във Файнекс ООД са недопустими!

Нареждане за теглене – бланкаWithdrawing Request – blank

Имайте предвид, че средства, депозирани чрез кредитна карта, Skrill или Neteller при заявка за теглене ще бъдат преведени обратно съответно по същата карта или сметка в Skrill или Neteller.

Методи за захранване на сметка

Захранване чрез кредитна карта

Можете да внасяте средства по сметката си за търговия онлайн чрез кредитни карти MasterCard и VISA.

Името на картодържателя задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия във Файнекс.

Средства, депозирани чрез кредитна карта, при заявка за теглене ще бъдат преведени обратно по същата карта.

Захраване чрез Skrill

Можете да захраните сметките си за търговия във Файнекс чрез алтернативната онлайн система за разплащания Skrill.

Името на клиента по сметката в Skrill задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия във Файнекс.

Файнекс получава средствата Ви, внесени чрез Skrill, само в евро (EUR). Ако сметката Ви в Skrill е в друга валута, то средствата ще бъдат превалутирани в EUR по обменния курс на Skrill, преди да бъдат захранени по сметката Ви за търговия.

Файнекс не удържа комисиони за преводи, получени от клиенти чрез Skrill.

Плащания, получени чрез Skrill, ще бъдат преведени обратно в сметката в Skrill при заявка за теглене.

Захраване чрез Neteller

Можете да захраните сметките си за търговия във Файнекс чрез алтернативната онлайн система за разплащания Neteller.

Името на клиента по сметката в Neteller задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия във Файнекс.

Файнекс получава средствата Ви, внесени чрез Neteller, само в евро (EUR). Ако сметката Ви в Neteller е в друга валута, то средствата ще бъдат превалутирани в EUR по обменния курс на Skrill, преди да бъдат захранени по сметката Ви за търговия.

Файнекс не удържа комисиони за преводи, получени от клиенти чрез Neteller.

Плащания, получени чрез Neteller, ще бъдат преведени обратно в сметката в Neteller при заявка за теглене.

Банков превод

Титуляр на банковата сметка задължително трябва да бъдете Вие. Преводи от трета страна към/от Вашата инвестиционна сметка във Файнекс ООД са недопустими!

В данните за банковия превод е необходимо да попълните:

    • името на клиента/наредителя, което задължително трябва да съвпада с името на титуляра по сметката за търговия във Файнекс;
    • номера на договора за търговия като основание на превода

Банковите сметки за зареждане на сметки за търговия:

УниКредит Булбанк
BIC: UNCRBGSF

IBAN: BG24 UNCR 7000 1522 8265 00 (в EUR)
IBAN: BG47 UNCR 7000 1523 2362 99 (в USD)

IBAN: BG58 UNCR 7000 1523 2362 95 (в EUR)
IBAN: BG36 UNCR 7000 1523 2363 03 (в USD)

IBAN: BG04 UNCR 7000 1523 2362 97 (в EUR)
IBAN: BG22 UNCR 7000 1522 6040 18 (в BGN)

Алианц Банк България

BIC: BUINBGSF

IBAN: BG84 BUIN 9561 1100 5116 24 (в BGN)
IBAN: BG71 BUIN 9561 1000 5103 87 (в BGN)

Времето за банков трансфер в национална валута в България е минимум един работен ден, а за международни преводи – минимум два работни дни.

ВАЖНО: Комисия за финансов надзор предупреждава инвеститорите, че:

  • получател на всяко плащане, което е възникнало от договорните отношения между клиента и инвестиционния посредник, следва да бъде именно инвестиционния посредник;
  • банковата сметка, по която се превеждат пари следва да е посочената в договора банкова сметка с титуляр инвестиционния посредник.

Парични средства, преведени по сметка на лице, различно от инвестиционния посредник, няма да могат да бъдат обект на защита от Фонда за компенсиране на инвеститорите до предвидените в закона размери и да бъдат възстановени в случай на несъстоятелност на дружеството.

ВАЖНО  СЪОБЩЕНИЕ:

Внимание!

В постоянната еволюция на методите за кибер престъпления, кражбата на самоличност е най-бързо разпространяващото се престъпление.

Кражбата на финансова идентичност е най-често срещаната форма на кражба на самоличност, като обикновено се цели достъп и изпразване на банкови или инвестиционни сметки, с налични в тях парични средства или финансови активи, а по-рядко е насочена към нефинансови активи, като недвижими имоти, оборудване и под. Разбира се, най-желаната цел е достъпът до онлайн разплащателни сметки, кредитни карти или инвестиционни сметки, които могат бързо да бъдат изпразнени.

Наскоро установихме, че компании, в чиито имена обикновено присъства името „Binex“ или негови производни, на различни уеб сайтове и платформи за форекс търговия използват името, адреса и данни за лиценза на ИП Файнекс ООД за откриване на фалшиви акаунти и сключване на договори с потенциални непрофесионални клиенти, както и за незаконно ползване на доставчици на платежни услуги (например: https://swissinvest.trade/legal/#/ или https://fxplace.trade/legal/#/ ), а лица, представящи се и като „groupe FINEX CAPITAL Ltd“ използват за измамни цели директно и нашия LEI Code (например: https://www.finex-capital.com/ )

ИП Файнекс ООД няма нищо общо с тези компании. Те използват без какво и да е основание чуждо име и лиценз, за да заблудят потенциалните си клиенти, че имат съответните разрешения за извършване на дейност.

Моля, бъдете предпазливи! Актуалните данни за контакти, клиентските банковите сметки и уеб сайтове на ИП Файнекс ООД са публикувани на https://www.finex.bg , както и в електронния регистър на българския регулатор – Комисията за финансов надзор (КФН).

Предоставянето на инвестиционни услуги от нелицензирани лица крие съществени рискове за инвеститорите, от една страна, защото върху тях и тяхната дейност не се осъществява надзор от държавен орган или друга независима институция, а от друга страна – тъй като активите, които инвеститорите поверяват на такива лица, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа или от друга подобна схема за компенсиране на инвеститорите.

Информация за лицата, които имат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, може да получите от интернет страницата на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg .

Warning!

In the evolution of cybercriminals’ methods, Identity Theft is the fastest growing crime.

Financial identity theft is the most common form of identity theft and it most often involves accessing and emptying bank or investment accounts with cash, financial assets and rarely nonfinancial assets, as real estate, equipment, etc.  Of course the most common aim is the acquisition of online current accounts, credit cards or investment accounts which can be quickly fraudulently exhausted.

We have recently become aware that cybercriminals represented himself as companies with name „Binex…“, or as „groupe FINEX CAPITAL Ltd“ in various web sites and platforms for FX trading are using the identity, address, LEI-Code and investment firm license of Finex LTD to open fake accounts with potential retail clients as well as for unlawful usage of a payment service providers. (For example: https://swissinvest.trade/legal/#/ or https://fxplace.trade/legal/#/ or  https://www.finex-capital.com/ )

Finex Ltd is nothing to do with these companies. They fraudulently use our name and license to deceive their potential clients that they have the appropriate permits to provide investment services.

Please be cautious! The actual contact data, bank accounts for clients funds and licensed websites of Finex LTD are published on https://www.finex.bg as well as in the e-register of the Bulgarian regulator FSC.

For inquiries and signals please, use the contacts, available on: https://www.finex.bg/contacts/