Разяснение (за 2018) по данъчното третиране на доходи, с източник – различни типове финансови инструменти, касаещо физически лица с данъчна юрисдикция – България

13 дек.

Разяснение (за 2018) по данъчното третиране на доходи, с източник – различни типове финансови инструменти, касаещо физически лица с данъчна юрисдикция – България

За целите на данъчното облагане облагаем доход от сделки с финансови инструменти е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване, умножено по броя на продадените инструменти. В тази връзка, за да подпомогнем нашите настоящи и бъдещи клиенти, разработихме Разяснение за 2018 година, относно данъчното третиране на доходи, получени чрез операции с различни видове финансови инструменти.

Целия документ, с подробни насоки, според видовете сделки и финансови инструменти може да изтеглите от тук.

(Разяснението е съобразено с нормативната уредба към 01.12.2018 г. и има спомагателно-информативен характер.)