Категория: Корпоративна информация

Промяна на името и адреса на Инвестиционния посредник

Уважаеми клиенти,
С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“ ООД, промени своето име и адрес за кореспонденция, както следва:

Име: ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД – GRAND CAPITAL LTD
ЕИК 203373259
Адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Oрион“, ул. „3020“ N 34, ет. 4
Тел: +359 / 2 890 4131
E-mail: office@grandcapital.bg
Представителна власт – заедно от Управителите: Кристина Бояджиева и Мартин Първанов,

Промените са влезли в сила от 28 март 2019 година.

Към момента се работи по актуализация на интернет страницата на ИП „Гранд Кепитал“ и съвсем скоро ще имате възможност да се запознаете с новата визия и обогатения спектър от услуги, които посредникът ще предлага.
Към момента всички документи, в т.ч. и Общите условия, приложими към договорите с клиенти, са в процес на промяна и актуализиране.
Всички нови и променени документи ще бъдат публикувани на сайта, с цел запознаване на клиентите с тях, като ще влязат в сила в законоустановените срокове, след получаване на одобрението им от КФН.

Прекратяване на обслужването на dearmarkets.com

Уважаеми клиенти,
Бихме желали да ви информираме, че Файнекс ОДД обмисля спиране на търговската платформа , достъпна на уебсайта dearmarkets.com
Във връзка с това на основание чл.8 от договора за електрона търговия между клиентите и Файнекс ООД, както на основание чл.7 от Общите условия на Файнекс ООД за работа с клиенти, Файнекс ООД ще приключи всички договори на свои клиенти за електронна търговия чрез платформата на уебсайта dearmarkets.com
Настоящото известие ще бъде считано като предизвестие за прекратяване на договорите на всички клиенти, които използват горепосочената платформа.Всички договори , които не са прекратени с подписан анекс между страните, след 10 работни дни ще се считат за автоматично прекратени, считано от 15 март 2019 год.
Екипът на Файнекс ООД е насреща за въпроси и съдействие на следните контакти – office@finex.bg и телефон +35924390218 в София ,България

ESMA 19 юни

Ограничения в маркетинга и търговията с договори за разлика за непрофесионални инвеститори. // Restrictions on the marketing, distribution or sale of CFDs to retail investors.

Уважаеми Клиенти,
Бихме искали да Ви уведомим, че: От 01 юни 2018 е в сила нова рестрикция за CFD инструментите, предлагани на и търгувани от непрофесионални клиенти, въведена от страна на Европейския регулатор – European Securities and Markets Authority (ESMA). Мярката е въведена временно на основание на член 40 от Regulation (EU) No 600/2014…   Свалете документа.

Dear Client,
We would like to inform you that: On 01 June 2018, the European Securities and Markets Authority (ESMA), enacting Decision (EU) 2018/796, adopted measures to temporarily restrict the contracts for differences for retail clients in accordance with Article 40 of Regulation (EU) No 600/2014 of the European Parliament and of the Council…  Download the document

ИП Файнекс: Информация по РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 за 2017

ИП Файнекс публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на изпълнение, съгласно изискванията на ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2017/576 НА КОМИСИЯТА от 8 юни 2016 година.

executions summary 2017

Нови “ Общи условия приложими към договорите с клиентите“

 

Уважаеми клиенти,

Екипът на Файнекс ООД ви уведомява, че от 15-ти Февруари влизат в сила нови “ Общи условия приложими към договорите с клиентите“. Може да се запознаете с тях на следния линк:

Finex_Genral_conditions_15.02.2018Read More

Нови вътрешни документи на Файнекс

С решение на Едноличния собственик на капитала на ИП Файнекс ЕООД от дата 14.04.2016 г., бяха приети:

 

  • Промени в Общите условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник „Файнекс” ЕООД съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договор за посреднически услуги с финансови инстументи на регулиран и извън регулиран пазар в България съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договора за електронна търговия с финансови инстументи на международните финансови пазари съгласно приложения образец;
  • Промени в типовия договор за управление на индивидуален портфейл съгласно приложения образец;
  • Промени в Правилата за вътрешната организация на „Файнекс” ЕООД съгласно приложения образец;
  • Промени в Правилата за структурата, организацията, правомощията и взаимоотношенията на отдела за вътрешен контрол съгласно приложения образец.

Промените влизат в сила след одобрението им от Комисията за финансов надзор.