Документи

 

Файнекс обслужва  своите клиенти на база стриктно изпълнение на законовите изисквания регламентиращи дейността на Инвестиционните посредници в ЕС. В съответствие с тези изисквания отговорност на клиентите е да се запознаят предварително със съдържанието на документите публикувани на тази интернет страница, които са на тяхно разположение и в офиса на дружеството.

На 28 юни 2018г. с решение на управителите на „Файнекс ООД“ са приети нови Общи условия, приложими към договорите с клиенти, които влизат в сила след получаване на одобрението им от КФН и не по-рано от 05 август 2018г.
Може да се запознаете с новите общи условия на следния линк.

 

Внимание!

В постоянната еволюция на методите за кибер престъпления, кражбата на самоличност е най-бързо разпространяващото се престъпление.

Кражбата на финансова идентичност е най-често срещаната форма на кражба на самоличност, като обикновено се цели достъп и изпразване на банкови или инвестиционни сметки, с налични в тях парични средства или финансови активи, а по-рядко е насочена към нефинансови активи, като недвижими имоти, оборудване и под. Разбира се, най-желаната цел е достъпът до онлайн разплащателни сметки, кредитни карти или инвестиционни сметки, които могат бързо да бъдат изпразнени.

Наскоро установихме, че компании, в чиито имена обикновено присъства името „Binex“ или негови производни, на различни уеб сайтове и платформи за форекс търговия използват името, адреса и данни за лиценза на ИП Файнекс ООД за откриване на фалшиви акаунти и сключване на договори с потенциални непрофесионални клиенти, както и за незаконно ползване на доставчици на платежни услуги (например: https://swissinvest.trade/legal/#/ или https://fxplace.trade/legal/#/ ), а лица, представящи се и като „groupe FINEX CAPITAL Ltd“ използват за измамни цели директно и нашия LEI Code (например: https://www.finex-capital.com/ )

ИП Файнекс ООД няма нищо общо с тези компании. Те използват без каквото и да е основание чуждо име и лиценз, за да заблудят потенциалните си клиенти, че имат съответните разрешения за извършване на дейност.

Моля, бъдете предпазливи! Актуалните данни за контакти, клиентските банковите сметки и уеб сайтове на ИП Файнекс ООД са публикувани на https://www.finex.bg , както и в електронния регистър на българския регулатор – Комисията за финансов надзор (КФН).

Предоставянето на инвестиционни услуги от нелицензирани лица крие съществени рискове за инвеститорите, от една страна, защото върху тях и тяхната дейност не се осъществява надзор от държавен орган или друга независима институция, а от друга страна – тъй като активите, които инвеститорите поверяват на такива лица, не са гарантирани от Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа или от друга подобна схема за компенсиране на инвеститорите.

Информация за лицата, които имат право да предоставят инвестиционни услуги на територията на Република България, може да получите от интернет страницата на Комисията за финансов надзор: www.fsc.bg .

Warning!

In the evolution of cybercriminals’ methods, Identity Theft is the fastest growing crime.

Financial identity theft is the most common form of identity theft and it most often involves accessing and emptying bank or investment accounts with cash, financial assets and rarely nonfinancial assets, as real estate, equipment, etc.  Of course the most common aim is the acquisition of online current accounts, credit cards or investment accounts which can be quickly fraudulently exhausted.

We have recently become aware that cybercriminals represented himself as companies with name „Binex…“, or as „groupe FINEX CAPITAL Ltd“ in various web sites and platforms for FX trading are using the identity, address, LEI-Code and investment firm license of Finex LTD to open fake accounts with potential retail clients as well as for unlawful usage of a payment service providers. (For example: https://swissinvest.trade/legal/#/ or https://fxplace.trade/legal/#/ or  https://www.finex-capital.com/ )

Finex LTD  is nothing to do with these companies. They fraudulently use our name and license to deceive their potential clients that they have the appropriate permits to provide investment services.

Please be cautious! The actual contact data, bank accounts for clients funds and licensed websites of Finex LTD are published on https://www.finex.bg as well as in the e-register of the Bulgarian regulator FSC.

For inquiries and signals please, use the contacts, available on: https://www.finex.bg/contacts/