Макроикономически  индикатори

В основата на много от фундаменталните причини за движението на цените на акции, облигации и конвертируеми валути седят  макроикономическите показатели. По тази причина в тази секция ще посочим основните индикатори и тяхното отношение към пазарите.

Non-Farm Payroll  – броя на новосъздадените работни места е с най-голям приоритет сред икономическите анонси през календарния месец. За американската икономика този индикатор е с още по голям важност, тъй като около 2/3-ти от БВП се дължи на потребителите.

Consumer confidence  – тъй като състоянието на потребителя и желанието му да използва разполагаемия си доход е така важно за състоянието на икономиката на агрегирано ниво двата показателя които се обявяват привличат значителен инвеститорски интерес. Правителственото проучване е Conference Board Consumer Confidence а проучването на Мичиганския университет е University of Michigan Preliminary Consumer Sentiment.  Влиянието им върху пазарите обикновено е сред най-важните за месеца.

Advanced GDP  – в случая посочваме първото четене на показателя за тримесечието, тъй като ревизиите които се получават при ревизиите по-късно през тримесечието обикновено не се отличават съществено от предварителните данни, съответно влиянието им върху пазара е ограничено. По-съществен БВП е единствения най-добър измерител за представянето на всяка икономика през определен период от време.

Trade Balance –  в действителност компонент от формирането на БВП, който дава разликата между вноса и износа от определена икономика за определен период от време. Големите търговски дефицити обикновено стават причина за съществена девалвация на съответната национална валута, когато достигнат около 5%-7% от БВП.

Durable Goods  – поръчките за дълготрайни стоки са изключително волатилен индикатор, който е труден за прогнозиране. В тази категория попадат стоки като автомобили и други подобни продукти, чието потребление е сигнал за стабилност сред потребителите.

Изказванията на централните банкери са следващите по важност (макар и не самостоятелен индикатор), като тук трябва да включим и самите решения за лихвите. Обикновено коментарите на централните банкери по света се следят изключително подробно от инвеститорите, тъй като те се използват за моделиране на пазарния сентимент.

Treasury International Capital (TIC)   – баланса на нетните портфейлни потоци към САЩ показва какъв е резултата от операциите на американските капиталови пазари за определен период от време. През последните години именно силния приток на инвестиционен капитал към САЩ финансира масивния търговски дефицит.

Industrial Production   – ръста на индустриалната продукция през месеца е базов показател за измерване на циклично зависимия компонент в американската икономика.

ISM Manufacturing проучване сред мениджърите управляващи материалните запаси на компаниите, състои и се от няколко компонента, които имат специфично предназначение. Най-важните са на заетостта, инфлацията, новите поръчки. Границата от 50% за индекса показва дали според проучването икономиката е в експанзия или навлиза в рецесионни настроения.

ISM Non-Manufacturing проучване за бизнес активността в сектора на услугите. Въпреки че има относително второстепенно пазарно влияние, това е изключително важен водещ показател за около 80% от американската икономика.

 Chicago PMI аналогичен на предходния индикатор, но се регионално значение, все пак поради корелацията с националния индекс често влияе силно върху пазарите.

Leading Indicators индекс от 10 компонента, който има за цел да индикира рецесиите в икономиката. Влиянието върху пазарите е слабо тъй като компонентите са обявени предварително (а един от тях дори е фондовия пазар)

Retail Sales – продажбите на дребно отново правят връзка със потребителите, но обикновено са относително лесно прогнозируеми и рядко стават катализатор за съществени колебания на пазара, още по-малко за формирането на устойчива тенденция.

Weekly initial claims  – седмичните молби са социални помощи са елемент от индикаторите описващи състоянието на трудовия пазар, но освен да бъдат използвани, като ресурс за прогнозиране на други важни компоненти, прякото им влияние е слабо.

Индикатори за пазара на недвижимо имущество:

Housing Starts – показва броя на новото строителство

New Home Sales –  продажбите на нови жилища

Existing Home Sales – продажбите на завършени жилища (не ново строителство)

Construction Spending – разходите в индустрията

Проучвания на индустриалната активност

Empire State Manufacturing Index –  регионално прочуваме за Ню Йорк

Philadelphia (Philly) Fed Index – регионално прочуваме за Пенсилвания

Factory Orders – фабричните поръчки в долари за определен период

Business Inventories – материалните запаси при производители и вериги магазини

 Данни на Федералния резерв:

FOMC Minutes- резюмето от последното заседание на ФЕД с информация за темите които са били обсъждани както и гласуването за лихвите

Beige Book – „Бежовата книга” е проучване от регионалните поделения на ФЕД за състоянието на икономиката

CPI  – един от най-важните индикатори за инфлационните трендове във всяка икономика. Индикатор за инфлацията при  потребителите който има и базов индекс без храна и енергия.

PPI – аналогичен измерител, но за ценовите трендове при производителите