Разнообразието във света на финансовите пазари е толкова голямо, че не позволява да бъде обхванато в рамките на един материал, въпреки това ще се опитаме да предложим едно кратко описание на най-популярните и ликвидни инструменти, които се използват от инвеститорите в зависимост от техните цели.

Валутен пазар – FOREX

Безспорно най-ликвидния сегмент се представлява от FOREX или валутния пазар, който функционира 24 часа в денонощието и по оценки на Банката за международни разплащания (BIS), формира около 1.5 трилиона долара дневен оборот, което пък от своя страна е повече от общия дневен обем изтъргуван на най-големите фондови пазари взети заедно. Този феномен не е учудващ, като се има предвид, че през механизмите на FOREX пазара се „удовлетворяват интересите” на всички мултинационални корпорации и се обслужва международната търговия със стоки и услуги. Но в действителност глобалните инвеститори държат в пъти по-голям дял при сделките на валутните пазари, тъй като инвестирането в активи, деноминирани във валутата на определена страна изисква съответните разплащания. Валутния пазар е извън борсов т.е. не е концентриран на определено място, а се състои от информационно-дилингова мрежа между различни по размер и възможности играчи, като се започне от големите инвестиционни банки, които осигуряват ликвидност на пазара на едро и се стигне до най-дребните спекуланти съставляващи пазара на дребно.

Бурното развитие на информационните технологии през последните години даде възможност именно на най-дребните участници да получат ефективен достъп до най-ликвидните инструменти за търговия в глобален мащаб. Интернет средата и евтиното хардуерно оборудване в допълнение към изключителната конкуренция сред FX брокерите се превърнаха в предпоставка за това и най-дребния спекулант да получава условия за търговия, съизмерими с тези на интербанк пазара, запазен доскоро единствено за големите професионални инвеститори, като хедж фондовете. Разбира се най-ликвидната търговия се съсредоточава при т.н. „majors” или основните валути котирани спрямо долара, а еврото, паунда, швейцарския франк, и йената са най-търгуваните инструменти в глобален мащаб. Една характерна особеност за FOREX пазарът е възможността сделките да се осъществяват посредством механизма на маржин депозита, който по същество представлява покупко/продажбата на определена валута чрез отпуснат кредит. Чрез маржин депозита инвеститора гарантира задълженията си по извършените сделки в определена размер, но на основата на лостовия ефект може да се заеме  позиция, която надвишава в пъти собствения му капитал.

По такъв начин някои брокери предлагат лостов ефект в размер 400 пъти собствения клиентски капитал, но разбира се това е екстремен пример и може да има както позитивно така и негативно влияние. Именно съвкупността от описаните характеристики правят FX пазара привлекателен за спекулативната общност, но наред с него има огромно разнообразите от инструменти търгувани на регулираните борсови пазари. Борсите обаче не трябва да бъдат възприемани просто, като определено място (физическо или виртуално) на което се осъществява търговията с финансови активи, а по-скоро като съвкупност от правила и процедури за търговия, носещи по-голяма стандартизация и сигурност за инвеститорите. Най-популярни са дяловете от собствеността на компаниите или така наречените акции, които дават право на притежателя им на пропорционална част от активите, право на глас и на ликвидационен дял. Инвеститорите купуват тези инструменти търсейки дивидент (част от печалбата) или капиталова печалба, т.е. поскъпване на цената на акцията, но тук трябва да се отбележи, че гаранции и за двете предварително няма или съществува инвестиционен риск да се загуби част или целия инвестиран капитал.

Облигации

По този начин стигаме до следващия основен инструмент – облигацията, която по същество представлява форма на заем и като такъв емитента (получателя на заема) поема ангажимента да изплаща определена лихва на конкретни бъдещи дати. Емитенти на облигации могат да бъдат както частни корпорации, така и държавни агенции и самите държави, именно начина на гарантиране на плащанията по дълга определят и риска, който се асоциира към определена облигация. За най-надежден емитент се счита американското правителство, а тримесечните трежърита за практически без рисков актив, но промените в пазарните условия могат да доведат до загуби и за притежателя на облигации.

Деривативи

На основата на тези активи се базират така наречените деривати или производни инструменти, които също се търгуват на организирани борсови пазари по определени правила и стандарти, но се характеризират с различен рисков профил и поведение. Най-популярните са сделките с бъдеща доставка – опциите и фючърсите, но тук трябва да се добави, че разнообразието им е голямо и финансовия инженеринг постоянно добавя нови инвестиционни носители. Основната им отличителна характеристика обаче е това, че купувача на фючърс има задължението да закупи актива на определена бъдещата дата по предварително договорената цена, докато купувача на опцията има правото, но не и задължението  да реализира тази транзакция за което право той предварително заплаща определена сума (премия) на продавача. Базовите активи за които се сключват сделки с бъдеща доставка са изключително разнообразни: те могат да бъдат борсови стоки, като пшеница и петрол, валути, финансови активи, като облигации или лихвени проценти, самите акции, а дори се търгуват и деривати базирани на деривати, като опции върху фючърси.

Договори за разлика – Contracts for differences

Много популярен инструмент през последните години стана и „договора за разлика”  или CFD, който носи характеристиките на акцията като поведение, но дава възможностите да се използва лостовия ефект или ливъриджа, както на FOREX пазара. Договорите за разлика се търгуват на извън борсов пазар и дублират поведението на конкретната акция, служеща за базов актив, но чрез маржин депозита инвеститора има възможност да управлява в пъти по-голяма позиция на пазара от собствения му капитал, за разлика от акцията обаче CFD не дава право на глас във общото събрание на акционерите.

Естествено в зависимост от инвестиционните си цели и рискови профил всеки избира конкретния финансови инструмент, който да използва, но изключително лесния и ефективен достъп до това многообразие е отличителна характеристика във съвременния финансов свят и предлага на дребния инвеститор възможности, които доскоро бяха неприкосновена територия на професионалния инвестиционен мениджър.