В този раздел ще се опитаме накратко да опишем основните характеристики и начините за инвестиране в най-популярния финансов инструмент – акциите. По дефиниция акцията представлява стандартен равен дял от компания, като дава на притежателя право върху печалбите /право на дивидент/ и активите, както и право на глас в общото събрание на акционерите, а при ликвидация и на ликвидационен дял. Без да претендира за изчерпателност, тази формулировка на практика описва какво всъщност представлява акцията и какви права дава на притежателя й.

Но защо всъщност инвеститорите избират този финансов инструмент, за да влагат фондовете си /тук разглеждаме акциите единствено от гледна точка на инвеститора без мотивите на емитента/? Отговорът е изключително прост – защото в дългосрочен план и исторически погледнато, акциите са генерерирали най-високата доходност от цялото разнообразие финансови инструменти, което се търгува на глобалните пазари. Дори без задълбочен анализ всеки може лесно да направи сравнение между отделните класове активи и да добие представа за възвръщаемостта на акциите просто като разгледа една графика на популярния S&P500 индекс за последните няколко десетилетия, например стойността на индекса през 1960 г. е 58.11 пункта, а в момента се търгува малко над 1300 пункта.

Разбира се, незабавно трябва да споменем и риска, който се асоциира с инвестициите в акции: тъй като правото на дивидент не гарантира действителното му разпределяне /при неблагоприятна фундаментална среда за компанията/, а от друга страна, капиталовата печалба от ръста в котировките на акциите не може да бъде предвидена със сигурност, инвеститорът е изправен пред риска не само да не реализира доход, но и да загуби значителна част от инвестирания си капитал. Разбира се цел на инвестиционната общност е да прави теоретично и икономически обосновани прогнози за перспективите пред пазара като цяло и конкретните компании, които стават база за инвестиционната стратегия на всеки участник.

Акциите се търгуват на организирани борсови или извън борсови пазари /OTC/, където се срещат интересите на глобалните инвеститори и където се формират цените. Съвременният свят на информационен и технологичен бум направи търговията чрез електронните комуникационни мрежи изключително атрактивна и голяма част от транзакциите вече не се осъществяват на „пода на борсата”, чрез пряк контакт между брокерите, а чрез дилингови терминали, чието разнообразие и възможности непрекъснато растат. Безспорно най-известният борсов пазар е New York Stock Exchange – NYSE, с над 200-годишна история, която остава лидер сред фондовите пазари в глобален мащаб не само по престиж, но и по обем на бизнеса. 

Така стигаме до момента, в който трябва да споменем няколко думи за факторите, влияещи върху цените на акциите. Крайъгълен камък в инвестиционната теория за оценка на стойността е печалбата на компанията или по-точно перспективите за бъдещите печалби. Като дисконтиращ механизъм /т. е. фокусиран върху бъдещето/ фондовият пазар отдава ключово значение на бъдещите характеристики на компаниите и най-вече на способността им да генерират печалби за своите акционери. Въпреки опасността за прекалено опростяване на изключително сложния и комплексен свят на финансовия пазар може да се каже, че ключовата детерминанта е бъдещата печалба на акция. И само за да загатнем за многообразието от фактори, влияещи върху цените, ще добавим, че по-задълбоченият анализ трябва да вземе предвид глобалните тенденции, перспективите за националните икономики, състоянието на отрасъла, рисковете и потенциала на пазара като цяло и много други, за да достигне до информационно и аналитично обосновано решение за инвестиране в конкретна компания.

Подобно на дериватите акциите също може да бъдат купувани на маржин /разбира се, различията са съществени/, а и продавани на маржин чрез така наречените къси продажби. Това дава много по-широки възможности на инвеститора, който може да заема от брокера си както капитал, така и акции, за да формулира по-сложни, но същевременно по-гъвкави стратегии. Към разнообразните подходи, базирани на акциите, трябва да споменем и огромното разнообразие от пасивно /ETFs/ и активно управлявани фондове, които дават възможност на частните инвеститори да диверсифицират на широка база портфейлите си и дори да се хеджират срещу пазарните рискове. От казаното дотук става ясно, че единствено избор на инвеститора е как да точно да участва в комплексния свят на фондовия пазар, но възможностите и инвестиционните алтернативи са изключително разнообразни.