Тарифа за такси и комисиони

 Европа
България БФБ София 0.3 bps 2 BGN
Полша WSE Main List 35 bps 25 PLN
WSE NewConnect 35 bps 25 PLN
Белгия Euronext Brussels 35 bps 20 EUR
Франция Euronext Paris 35 bps 20 EUR
Холандия Euronext Amsterdam 35 bps 20 EUR
Португалия Euronext Lisbon 35 bps 20 EUR
Германия Xetra 35 bps 20 EUR
Великобритания London IOB 35 bps 20 EUR
Великобритания LSE 35 bps 20 EUR
Швейцария SWX 35 bps 20 EUR
Дания OMX Copenhagen 35 bps 20 EUR
Швеция OMX Stockholm 35 bps 20 EUR
Финландия OMX Helsinki 35 bps 20 EUR
Норвегия Oslo Bors 35 bps 20 EUR
Ирландия Irish Stock Exchange 35 bps 20 EUR
Испания Bolsa de Madrid 35 bps 30 EUR
Италия Borsa Italiana Milan 35 bps 35 EUR
Австрия Vienna ATX 60 bps 30 EUR
Унгария Budapest Stock Exchange 80 bps 60 EUR
Чешка Република Prague SE 80 bps 60 EUR
Гърция Athens Stock Exchange 80 bps 30 EUR
Турция Istanbul 80 bps 30 EUR
Румъния Bucharest Stock Exchange 150 bps 30 EUR
Северна Америка
Канада TMX Toronto 60 bps 30 EUR
САЩ Americal Stock Exchange 35 bps 0.03 USD per share
САЩ NASDAQ 35 bps 0.03 USD per share
САЩ NYSE 35 bps 0.03 USD per share
Азия, Австралия и други
Австралия ASX 45 bps 30 EUR
Хонк Конг HKEx 45 bps 36 EUR
Япония Osaka Securities Exchange 45 bps 18 EUR
Япония Tokyo Stock Exchange 45 bps 18 EUR
Сингапур SGX 45 bps 42 EUR
Южна Африка Johannesburg Stock Exchange 60 bps 18 EUR
Израел Tel Aviv Stock Exchange 60 bps 60 EUR
Нова Зеландия NZX 60 bps 18 EUR
Тайланд Stock Exchange of Thailand 70 bps 42 EUR
Брокерски операции
Облигации
Комисионна за покупко/продажба -0.25%
Прехвърляне от регистър на ФАЙНЕКС по регистър на друг инвестиционен посредник 0.1% от номинала (мин.50 вал. единици)
Репо-сделки по договаряне
 
Акции
–                 за сделка на стойност до 10 000 лева 1.00%
–                 за сделка на стойност от 10 000 до 50 000 лева 0.70%
–                 за сделка на стойност над 50 000 лева, – по договоряне
такса управление 1.5% от стойността на портфейла, платима на 1 число за всяко тримесечие (януари, април, юли, октомври)
комисионна за доходност 10% върху постигнатата доходност
други такси по тарифата на Файнекс ЕООД

 

 

 
Банков превод в лева, по нареждане на клиент 2 лева
Получен банков превод в лева, в полза на клиент  без комисиона
Банков превод в чуждестранна валута, по нареждане на клиент: – 0.1%,
Получен банков превод в чуждестранна валута, в полза на клиент: – без комисиона
Банков превод чрез системата за брутен сетълмент в реално време /RINGS/, по изрично нареждане на клиент, за суми по-малки от 100 000 лева – 20 лева
Прехвърляне на средства между клиенти по сметки при ФАЙНЕКС – 3 лeва
Потвърждение по сделки с ценни книжа
– чрез писмо с обратна разписка[8] 10 лв.
– чрез e-mail – без комисиона
– чрез интернет страницата на ФАЙНЕКС – без комисиона
Уведомяване за извършени промени в Общите условия, Тарифата и съществени промени в организацията и дейността на ФАЙНЕКС
– чрез писмо с обратна разписка -6 лв.
– чрез факс – 6 лв./страница
– чрез e-mail – без комисиона
– чрез интернет страницата на ФАЙНЕКС – без комисиона
Писмени справки за извършени операции:
–                    през текущата година – по договаряне
– мин. 30 лв./справка
–                    през предходни години – по договаряне
– мин. 60 лв./справка

Чл. 1.    В настоящата Тарифа са посочени таксите и комисионите, които ФАЙНЕКС събира по обичайните операции с клиенти. За непредвидените в тази Тарифа операции се събират такси и комисиони по договореност.

Чл. 2.    Освен ако в конкретния договор с клиента не е договорено друго, таксите и комисионите посочени в тази Тарифа се прилагат задължително. В случай, че прилагането на дадена такса и/или комисиона, съгласно настоящата Тарифа, обезсмисля извършването на дадена операция, поради особености в нейния характер и/или обем, началниците на отдели в ФАЙНЕКС имат право да действат в конкретния случай по свое усмотрение и при запазване интересите на дружеството.

Чл. 3.    Ако не е посочено друго, освен посочените в тази тарифа такси и комисиони на ФАЙНЕКС, клиентът заплаща и всички допълнителни разходи към трети страни, свързани с изпълнението на съответната операция.

Чл. 4.    Освен ако в конкретния договор с клиента не е договорено друго, ФАЙНЕКС събира дължимата от страна на клиента сума за такси, комисиони и други разходи в момента на извършване на операцията.

Чл. 5.    Освен в случаите, където изрично не е посочено друго, таксите определени като процент се събират върху стойността на съответната операция.

Настоящата Тарифа е приета от ЕСК с Протокол  от 28.01.2015г