Начало

БРОКЕРСКИ УСЛУГИ

Ние предоставяме достъп за търговия на нашите клиенти до пазари за акции, облигации, валути и фондове, така че борсовата търговия да достига до тях по бърз, лесен и прозрачен начин, удобен и функционален. Поддържайки кореспондентски отношения с лидери на световния капиталов пазар, ние може да отговорим и на най-взискателните си клиенти.

Търговия на БФБ – София

Българският капиталов пазар предоставя възможност за клиентите ни, които познават местните компании търгуващи се на борсата, както и общите специфики валидни за българската икономика.  Разнообразието на различните видове инструменти –акции, облигации, варанти и ETFs позволява относително добра структура на инвестициите. Акциите на клиентите се съхраняват в  Централен Депозитар АД, който е институцията ангажирана за воденето на регистрите от безналични финансови инструменти.

Търговия на чуждестранни борси

Високата ликвидност, многообразието от компании и различните държави, до които нашите клиенти имат достъп са предпоставка за гъвкави инвестиционни решения и постигане на по-добри финансови резултати. Ние поддържаме отношения с брокери и депозитарни институции от цял свят, чрез които подсигуряваме професионално брокерско обслужване.

Търговия с облигации

Инструменти с фиксиран доход са в основата на постигане на доходност при инвестициите. Ние участваме активно на облигационните пазари, като подсигуряваме възможност за търговия с държавни, общински и корпоративни ценни книги, както на местния така и на международните пазари.

Валутна търговия и хеджиране

Търговия с квоти за емисии на парникови газове

От началото на 2018 година, с влизането в сила на MiFID II квотите за емисии на парникови газове са приравнени на финансови инструменти и влизат подлежат на същата регулация, както всички гореописани инструменти.

По своята същност квотите за емисии на парникови газове са инструменти, изразяващи правото за производството на единица обем (един тон) парникови газове. Основополагащият документ, който определя съществуването и търговията с въглеродни емисии е Протоколът от Киото. Той въвежда три механизма, които могат да бъдат използвани, за да бъдат постигнати целевите нива на редукция на емисиите:

  • EU ETS (European Union Emissions Trading Scheme) или ЕСТЕ, която е политически инструмент за борба с изменението на климата и намаляване на емисиите на парникови газове по икономически ефективен начин. Тя се основава на така наречения подход „ ограничаване и търговия“. Това означава, че има таван или ограничение на общия размер разрешени емисии от обхванатите от тази система инсталации. В рамките на тавана промишлените предприятия и операторите на въздухоплавателни средства получават квоти за емисии, които могат да продават или купуват едно от друго според нуждите. Доброволни търговци могат също така да влизат в пазара, за да купуват или продават квоти. Универсалният инструмент, който тази схема емитира са EUAs (European Union Allowances). Те се търгуват на редица международни борси и на извънборсов пазар.
  • Clean Development Mechanism (CDM) или Механизъм за чисто развитие, посредством който развитите държави могат да финансират проекти за намаляване или премахване на емисиите от парникови газове в развиващите се държави и да получават въглеродни кредити – сертифицирани намаления на емисиите CER (Cerdified Emission Reduction).
  • Joint Implementation (JI) или Съвместно прилагане е проектен механизъм между две държави участнички. Всеки реално спестен тон въглероден двуокис, вследствие на изпълнението на съвместен проект на двете държави генерира т. нар. ERU (Emission Reduction Unit).
Начало

УПРАВЛЕНИЕ НА АКТИВИ

Гранд Кепитал предлага модерен подход за инвестиране на свободните средства на своите клиенти на местните и международните финансови пазари.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Съгласно ЗПФИ, при извършване на услугите управление на портфейл и/или предоставяне на инвестиционни съвети, за да можем да действаме във Ваш най-добър интерес, ние сме задължени да изискаме от Вас информация за Вашите знания и опит относно търсените от Вас услуги, за финансовото Ви състояние, за инвестиционните Ви цели и способността Ви да понасяте загуби, включително за определяне на рисковия Ви профил и за допустимото Ваше приемливо равнище на риск (риск-толеранс).
Въз основа на предоставената от Вас информация ние ще извършим оценка за уместност, (трябва да се направи линк към документ) доколко поисканата от Вас инвестиционна услуга – управление на портфейл и/или предоставяне на инвестиционен съвет, е адекватна на инвестиционните Ви цели, финансови възможности, опит и познания, на допустимото за Вас равнище на риск и на способността Ви да понасяте загуби.
Въз основа на тази информация, инвестиционният посредник ще извърши задължителната оценка, съответстваща на изискванията на Чл. 78 от ЗПФИ и ще Ви уведоми персонално за резултата. Моля, имайте предвид, че при непредставяне на исканата информация ние нямаме право да Ви предоставим услугите инвестиционен съвет и/или управление на портфейл!
В случай, че Вие сте категоризиран вече като професионален клиент, в съответствие с раздел I от Приложение II към Директива 2014/65/ЕС (съответно – раздел I от Приложението към ЗПФИ), при предоставянето на услугата инвестиционен съвет, ние ще приемем, че Вие сте в състояние да разберете и да понесете финансово всички свързани инвестиционни рискове, съизмерими с Вашите инвестиционни цели.

Начало

КОРПОРАТИВНИ КЛИЕНТИ

Ние познаваме отлично изискванията пред компаниите. Повече от 10 години натрупан опит в инвестициите.

Ние предлагаме цялостно решение за корпоративното управление на нашите клиенти.

Ние познаваме отлично изискванията пред компаниите, които трябва да отговорят на съвременната икономическа обстановка, бързо променящата се среда и високата конкуренция. Съчетавайки опита натрупан в големи холдингови структури и финансови групи и инвестиционния опит придобит за повече от 10 години,  ние предлагаме цялостно решение за корпоративното управление на нашите клиенти.  Основните инвестиционни услуги които предлагаме са:

Дългово финансиране (облигации)

В условията на висока конкуренция, понижена норма на възвръщаемост и нестабилност на лихвените нива,  ние заставаме зад нашите клиенти , като преструктурираме тяхната задлъжнялост – банкови кредити и други дългове в корпоративни облигационни емисии. Достъпът до дълговият пазар посредством този инструмент позволява по-ефективни финансови условия, прогнозируеми лихви и висока репутация на клиентите.

Листване на борсата (IPO, SPO)

Достъпът до капиталовият пазар е не само привличане на ресурс, а и получаване на признание, репутация и бърз и лесен инструмент за развитието на бизнеса. Ние анализираме възможностите, ползите и ефектите, които едно развитие в посока придобиване на публичност и борсова търговия ще имат върху бизнеса и неговите акционери и изграждаме стратегия за пласиране на акции от капитала на компанията на борсата.

Вливания и придобивания (M&A)

Всеки бизнес има живот и динамика. Понякога е по-добре да получиш цена на дългогодишен труд в развитието на една компания, а понякога е по-ефективно да придобиеш вече изграден пазарен дял. Ние заставаме от страната на купувачи и продавачи с цел постигане на оптимални условия и висока сигурност на транзакциите.

Начало
</