Промяна на името и адреса на Инвестиционния посредник

Уважаеми клиенти,
С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“ ООД, промени своето име и адрес за кореспонденция, както следва:

Име: ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД – GRAND CAPITAL LTD
ЕИК 203373259
Адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Oрион“, ул. „3020“ N 34, ет. 4
Тел: +359 / 2 890 4131
E-mail: .
Представителна власт – заедно от Управителите: Кристина Бояджиева и Мартин Първанов,

Промените са влезли в сила от 28 март 2019 година.

Към момента се работи по актуализация на интернет страницата на ИП „Гранд Кепитал“ и съвсем скоро ще имате възможност да се запознаете с новата визия и обогатения спектър от услуги, които посредникът ще предлага.
Към момента всички документи, в т.ч. и Общите условия, приложими към договорите с клиенти, са в процес на промяна и актуализиране.
Всички нови и променени документи ще бъдат публикувани на сайта, с цел запознаване на клиентите с тях, като ще влязат в сила в законоустановените срокове, след получаване на одобрението им от КФН.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.