Skip to content

Промяна на името и адреса на Инвестиционния посредник

Уважаеми клиенти,
С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“ ООД, промени своето име и адрес за кореспонденция, както следва:

Име: ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД – GRAND CAPITAL LTD
ЕИК 203373259
Адрес на управление: гр. София-1360, район „Връбница“, Индустриална зона „Oрион“, ул. „3020“ N 34, ет. 4
Тел: +359 / 2 890 4131
E-mail: office@grandcapital.bg
Представителна власт – заедно от Управителите: Кристина Бояджиева и Мартин Първанов,

Промените са влезли в сила от 28 март 2019 година.

Към момента се работи по актуализация на интернет страницата на ИП „Гранд Кепитал“ и съвсем скоро ще имате възможност да се запознаете с новата визия и обогатения спектър от услуги, които посредникът ще предлага.
Към момента всички документи, в т.ч. и Общите условия, приложими към договорите с клиенти, са в процес на промяна и актуализиране.
Всички нови и променени документи ще бъдат публикувани на сайта, с цел запознаване на клиентите с тях, като ще влязат в сила в законоустановените срокове, след получаване на одобрението им от КФН.

Промяна на името и адреса на Инвестиционния посредник

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Промяна на името и адреса на Инвестиционния посредник

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.