Skip to content

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, ЕИК 114005624, на основание чл. 89т, ал. 1 и ал. 2 от ЗППЦК, уведомява инвеститорите относно началото на публично предлагане на 6 666 668 броя нови обикновени, поименни, безналични, свободнопрехвърляеми акции с право на един глас в ОСА на дружеството, на дивидент и на ликвидационен дял и от същия клас акции, както съществуващите акции, с номинална стойност 1 лев, и емисионна стойност 1,50 лева всяка една, с обща номинална стойност 6 666 668 лева и обща емисионна стойност 10 000 002 лева, съгласно решението за увеличаване на капитала от 19 841 689 лева на 26 508 357 лева, прието с решение на Съвета на директорите на дружеството, проведено на 25.11.2021 г. Предлагането ще се извърши съгласно условията и съдържанието на Проспект за публично предлагане на акции на дружеството, потвърден от Комисията за финансов надзор с Решение № 418-Е от 26.05.2022 г. Подписката за емитиране на новата емисия се счита за успешна, съответно капиталът на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД ще бъде увеличен само със стойността на записаните и платените акции, при условие, че до крайният срок бъдат записани и платени най-малко 666 666 броя нови акции.

Начален срок за записване на акции:

Начална дата на подписката е първия работен ден, следващ изтичането на 7 (седем) дни от датата на публикуване на съобщението за публичното предлагане по чл. 89т от ЗППЦК на интернет страниците на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД и на упълномощения инвестиционен посредник „Гранд Кепитал” АД (ако публикациите са в различни дати – първия работен ден, следващ изтичането на 7 дни от най-късната от всички дати).

 

Краен срок за записване на акции:

Подписката приключва на десетия работен ден от началната дата, като след приключването й, в срок от три работни дни се обявява списъка на разпределение и инвеститорите се уведомяват за броя акции, записани от тях. Подписката може да бъде удължена еднократно до 60 дни, като се внесат съответните поправки в проспекта и се уведоми КФН. Дружеството незабавно обявява удължаването на срока на своята интернет страница и на интернет страницата на инвестиционния посредник „Гранд Кепитал” АД. В този случай последният ден от удължения срок се смята за краен срок на подписката.

Записване на акциите:

Записването на акциите от новата емисия ще се извършва чрез подаване на писмени заявки по образец със съдържание съгласно Наредба №38 на КФН. Доколкото „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД към настоящия момент няма статут на публично дружество, при увеличението на капитала се прилагат и разпоредбите на ТЗ и по-специално чл. 194 от ТЗ, съгласно ал. 1 на който, всеки акционер има право да придобие част от новите акции, която съответства на неговия дял в капитала преди увеличението. Поръчки за закупуване на нови акции се подават до избрания инвестиционен посредник „Гранд Кепитал” АД, обслужващ увеличението на капитала или до ИП, членове на „Централен депозитар“ АД, при които се водят клиентските сметки. Поръчки за покупка ще се приемат в рамките на десет работни дни от началната дата, всеки работен ден от 09.00 ч. до 17.00 ч.

 

Разпределение на записаните акции и обявяване на списъка за разпределение:

Акциите, предмет на публично предлагане ще бъдат разпределени до три работни дни след изтичане на срока за подаване на поръчки за записване. В същият срок ще бъде обявен и списъкът за разпределение.

                                               

Внасяне на емисионната стойност:

Внасянето на емисионната стойност на записваните акции се извършва по специална набирателна сметка на името на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД, както следва:

Банка: „Инвестбанк“ АД

IBAN: BG 86 IORT 8048 5049845200

BIC: IORTBGSF

Набирателната сметка трябва да бъде заверена с вноската срещу записаните акции най-късно до края на третия работен ден след обявяване на списъка за разпределените акции. Платежното нареждане или вносната бележка трябва да посочват името/наименованието на лицето, записващо акции, неговият ЕГН/ЕИК (за български лица), броя на записваните акции, общия размер на дължимата и извършена вноска. При частично заплащане на емисионната стойност, се считат записани съответния брой акции, чиято емисионна стойност е заплатена изцяло.

 

Проспектът за публично предлагане на акции на „ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД е публикуван и в срока на неговата валидност инвеститорите могат да получат безплатно копие от него на следните адреси:

 

„ТОПЛОФИКАЦИЯ-ПЛЕВЕН“ АД

АДРЕС: гр. Плевен, п.к. 5800, ул. Източна индустриална зона №128

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Симеон Чорбаджиев

ТЕЛЕФОН: 064/895205, Факс: 064/36048

АДРЕС НА ЕЛЕКТРОННА ПОЩА: office@toplo-pleven.com

 

ИП „ГРАНД КЕПИТАЛ“ ООД

АДРЕС: София 1360, Район „Връбница“, ул. „3020″ № 34, ет. 4

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ: Симеон Молеров

ТЕЛЕФОН: +359 2 890 41 31, Мобилен +359 895 48 00 77

ИМЕЙЛ: office@grandcapital.bg

 

Проспектът е достъпен и на интернет страниците на ИП „Гранд Кепитал“ АД (www.grandcapital.bg), на „Топлофикация-Плевен“ АД (www.toplo-pleven.com), на Комисията за финансов надзор (www.fsc.bg).

 

Дата на публикуване: 12.07.2022 г.

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Топлофикация-Плевен“ АД

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Съобщение за публично предлагане на акции от увеличението на капитала на „Топлофикация-Плевен“ АД

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.