Публикация: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ НА ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД

Уважаеми клиенти,

С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети промени в следните документи:

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Гранд Кепитал ООД.

Промените в Общите условия влизат в сила от 20.02.2021 г.

Съгласно чл. 82 ал. 12 от ЗПФИ, клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Общите условия, имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на Общите условия,  като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Изменените Общи условия, можете да намерите в секция „Документи”.

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

Gr@nD_CapPit3lz

По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети

Gr@nD_CapPit3lz

ИЗТЕГЛИ ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИЯ По чл. 4, параграф 1 от РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2019/2088 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Gr@nD_CapPit3lz

ИП Гранд Кепитал ООД публикува информация относно местата за изпълнение, както и информация относно качеството на

Gr@nD_CapPit3lz

Във връзка с изискванията на част осма от регламент (ес) № 575/2013 ot 26.06.2013г. на европейския

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти, По повод на обявеното извънредно положение в Република България за периода от 16.03.2020г. до

Gr@nD_CapPit3lz

През четвъртото тримесечие на 2016г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на

Gr@nD_CapPit3lz

През третото тримесечие на 2016 г. ИП ФАЙНЕКС не е предоставяло препоръки за покупка, продажба или

Gr@nD_CapPit3lz

През първото тримесечие на 2017г. ФАЙНЕКС ЕООД не е предоставило препоръки за покупка, продажба или държане на финансови

Gr@nD_CapPit3lz

Уважаеми клиенти,С настоящото ви информираме, че по решение на Общото събрание на съдружниците, Инвестиционен посредник „Файнекс“

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.