Skip to content

Публикация: УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ НА ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД

Уважаеми клиенти,

С решение на Управителите на ИП Гранд Кепитал ООД  на 20.01.2021 г. са приети промени в следните документи:

Общи условия, приложими към договорите с клиенти на инвестиционен посредник Гранд Кепитал ООД.

Промените в Общите условия влизат в сила от 20.02.2021 г.

Съгласно чл. 82 ал. 12 от ЗПФИ, клиентите, които не са съгласни с измененията и допълненията в Общите условия, имат право да прекратят договора си без предизвестие преди датата на влизане в сила на Общите условия,  като уведомят писмено за това инвестиционния посредник, без да носят отговорност за неустойки и разноски, с изключение на разноските, свързани с притежаваните от тях активи.

Изменените Общи условия, можете да намерите в секция „Документи”.

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ НА ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД

ДРУГИ ПУБЛИКАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ С КЛИЕНТИ НА ИП ГРАНД КЕПИТАЛ ООД

© 2019 – Grang Capital. All rights reserved.